Regulamin klubu

REGULAMIN
KLUBU POLARNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO

 Uchwalony na posiedzeniu Klubu Polarnego w dniu 28 kwietnia 1978 roku w Gdańsku.

Cele Klubu Polarnego

 1. Szerzenie wiedzy o krajach polarnych.
 2. Propagowanie idei badań i eksploracji polarnych oraz popularyzacja polskich osiągnięć na tym polu.
 3. Utrzymywanie kontaktów między uczestnikami wypraw polarnych.

Środki i sposoby działania

 1. Inicjatywa podejmowania akcji poznawczej i badawczej w obszarach polarnych, udzielanie rad w sprawach polarnych organizacjom, instytucjom i osobom prywatnym, przede wszystkim członkom Klubu.
 2. Ocena wszystkich poczynań w kraju, które dotyczą poznawania i badania obszarów polarnych.
 3. Utrzymywanie kontaktów z odpowiednimi organizacjami polarnymi za granicą.
 4. Organizowanie konferencji i sympozjów na tematy polarne.
 5. Zbieranie materiałów do historii polskich wypraw polarnych i udziału Polaków w badaniu obszarów polarnych. Prowadzenie archiwum i biblioteki Klubu.
 6. Organizowanie dla członków Klubu poznawczo-turystycznych wyjazdów w obszary polarne.

Członkowie Klubu Polarnego

Członkiem Klubu może być każdy, kto interesuje się zagadnieniami polarnymi, poznawczo lub badawczo i kto potwierdził te zainteresowania swoją obecnością w obszarach polarnych.

Członkowie – organizatorzy Klubu zostali ustaleni na pierwszym zebraniu Klubu w dniu 29 marca 1974 roku we Wrocławiu.

Członków Klubu przyjmuje Zarząd, a zatwierdza Rada Klubu.

Członkiem Klubu może zostać tylko ten, kto jest jednocześnie członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Obowiązki członków Klubu

 1. Konsekwentne i stałe działanie na rzecz rozwoju idei polarnej w kraju.
 2. Czynne uczestnictwo w akcjach i imprezach zmierzających do poznawania i badania krajów polarnych.
 3. Upowszechnianie wiedzy o krajach polarnych.
 4. Opłacanie składek rocznych określonych przynależnością do PTG.
 5. Uczestniczenie w dorocznych zjazdach Klubu, które będą organizowane w związku ze składaniem sprawozdań z wypraw z roku poprzedzającego.

Zebrania i Zjazdy Klubu

 1. Co roku odbywa się plenarne zebranie i zjazd członków Klubu.
 2. Zjazd ten jest ważną okazją dla oceny działalności Klubu i składa się z trzech części:
 1. naukowej (referatowej – sympozjum)
 2. administracyjnej (zebranie Klubu)
 1. Zebranie Klubu wybiera władze Klubu w tym roku, w którym zmieniają się władze PTG.

Władze Klubu

 1. Na czele Klubu stoi:
 1. Zarząd Klubu składający się z Przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
 2. Rada Klubu, w której są reprezentowane wszystkie czynne w dziedzinie polarnej ośrodki w kraju.
 1. Zarząd i Rada Klubu są wybierane co trzy lata na dorocznym zjeździe i zebraniu członków Klubu.
 2. Zarząd i Rada Klubu podlegają zatwierdzeniu przez władze PTG.
 3. Przewodniczący Klubu bierze udział w zebraniach plenarnych Zarządu Głównego PTG.
 4. Zarząd Klubu wykonuje stale wszelkie obowiązki administracyjne niezbędne dla prowadzenia działalności Klubu, określonej niniejszym regulaminem.
 5. Rada Klubu zbiera się przed każdym dorocznym zebraniem członków Klubu, ocenia na bieżąco pracę Zarządu Klubu, udziela mu rad, informuje o działalności poszczególnych ośrodków kraju na rzecz idei polarnej.