Statut PTG

 

ptg

Statut PTG

uchwalony przez
Walne Zgromadzenie Delegatów PTG

27 czerwca 2016 r.

 

PREAMBUŁA

Polskie Towarzystwo Geograficzne (PTG) założone w Warszawie w styczniu 1918 r. kontynuuje swoje wiekowe dziedzictwo w duchu odpowiedzialności za historię, stan obecny i perspektywy rozwoju geografii polskiej. W ciężkich latach rozbiorów, drugiej wojny światowej oraz okresu komunistycznego geografowie byli na pierwszej linii frontu walki o zachowanie w społeczeństwie świadomości narodowej. Wielu członków PTG za manifestowaną postawę geografa-Polaka zapłaciło najwyższą cenę – własne życie. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. głównym celem Towarzystwa było zjednoczenie środowiska geografów podzielonego ponadwiekową niewolą związaną z rozbiorami i zaborami. Równocześnie bardzo aktywnie zaangażowało się w dzieło tworzenia niepodległego Państwa Polskiego i odbudowy państwowości polskiej.

Szanując tradycję i dorobek poprzednich pokoleń geografów, współcześnie PTG stoi wobec trudnych wyzwań zmieniającego się świata, procesów globalizacji oraz aktywnego i odpowiedzialnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Obecnie głównym celem są działania na rzecz wszechstronnego rozwoju nauk geograficznych oraz edukacji i zastosowania wiedzy geograficznej w szeroko rozumianym życiu społeczno-gospodarczym. PTG realizuje to poprzez inicjowanie i organizowanie badań naukowych, szerzenie kultury geograficznej oraz wychowanie w duchu patriotyzmu terytorialnego. Szczególnie istotna jest działalność wydawnicza (z „Czasopismem Geograficznym” na czele), organizacja konferencji i seminariów oraz inna aktywność organizacyjna i opiniotwórcza. Ważną rolę w rozwoju świadomości geograficznej społeczeństwa odgrywa akcja popularyzacyjna i wycieczkowa.

Polskie Towarzystwo Geograficzne podtrzymuje najlepsze tradycje polskiej geografii na arenie krajowej i międzynarodowej. Będąc reprezentacją geografów polskich, dba o zachowanie chlubnego dorobku swych poprzedników, wytyczając równocześnie nowe cele i zadania dla optymalnego oraz efektywnego rozwoju swej dyscypliny naukowej i kulturotwórczej.

Mając powyższe na względzie, geografowie polscy uchwalają poniższy Statut, pragnąc go stosować w imię rozwoju geografii i upowszechniania wiedzy geograficznej.

 

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Geograficzne (w skrócie: PTG), zwane w dalszej części Statutu Towarzystwem.

§ 2

Towarzystwo jest organizacją społeczną o charakterze naukowo-zawodowym, reprezentującą geografów polskich.

§ 3

Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (RP), a siedzibą jego władz jest Warszawa. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami RP, zgodnie z prawem miejscowym oraz polskim.

§ 4

1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego na podstawie obowiązującego prawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 5

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków.

2. Towarzystwo do prowadzenia swych spraw może zatrudniać wolontariuszy, pracowników lub zleceniobiorców na podstawie obowiązujących przepisów.

3. Wolontariuszem, pracownikiem lub zleceniobiorcą może zostać także członek Towarzystwa, o ile zakres powierzonej pracy nie wynika z obowiązków statutowych członka stowarzyszenia.

 

§ 6

1. Towarzystwo może powoływać jednostki terenowe i tematyczne – Oddziały i Komisje na zasadach określonych Statutem.

2. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach działania.

 

§ 7

1. Podejmowanie decyzji w drodze głosowania, w tym przyjmowanie uchwał przez jednostki organizacyjne PTG następuje poprzez uzyskanie zwykłej większości głosów, tj. bez znaczenia głosów pustych, nieważnych i wstrzymujących się (decyduje większość głosów „za” lub „przeciw”) – o ile Statut lub inne wewnętrzne uregulowania nie stanowią inaczej.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego (PTG, Oddziału, Komisji itd.), a w przypadku jego nieobecności – Zastępcy lub innej wskazanej osoby.

3. Jeśli nie jest to doprecyzowane w Statucie lub wewnętrznych uregulowaniach, głosowania dotyczące spraw osobowych są tajne, a pozostałe – jawne.

4. Na wniosek osoby uprawnionej do głosowania, przed danym głosowaniem mogą zostać zaproponowane specjalne zasady głosowania, co wymaga zgody co najmniej 2/3 biorących udział w głosowaniu.

5. Dopuszczalne jest podejmowanie decyzji w trybie korespondencyjnym, w tym drogą elektroniczną.

§ 8

1. Towarzystwo posługuje się pieczęcią okrągłą z napisem w otoku: „Polskie Towarzystwo Geograficzne”. W środku pieczęci umieszczone jest godło (znak) Towarzystwa.

a) wzór godła stanowi załącznik do Statutu;

b) nazwa i godło Towarzystwa są prawnie zastrzeżone.

2. Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską, którą stanowi godło Towarzystwa.

3. Członkowie Towarzystwa mogą posiadać legitymacje na podstawie obowiązujących w tym zakresie wewnętrznych przepisów.

ROZDZIAŁ II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 9

Celem działalności Towarzystwa jest:

1) działanie na rzecz rozwoju nauk geograficznych i nauczania geografii;

2) integracja środowiska geografów;

3) podnoszenie społecznego prestiżu geografii i wykorzystania wiedzy geograficznej;

4) upowszechnianie w społeczeństwie rzetelnej i obiektywnej wiedzy geograficznej, a zwłaszcza naukowego poznawania kraju i świata;

5) krzewienie zastosowań geografii w życiu społeczno-gospodarczym i ochronie środowiska, w tym szerzenie zasad prawidłowego gospodarowania w środowisku przyrodniczym oraz rozwoju regionalnym i lokalnym;

6) pielęgnowanie i upowszechnianie geografii w tradycji narodowej i regionalnej, świadomości społecznej, obywatelskiej i kulturowej oraz wychowaniu patriotycznym;

7) podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych członków Towarzystwa oraz promocji zatrudnienia geografów;

8) wspieranie osiągnięć naukowych, praktycznych i dydaktycznych członków Towarzystwa, w tym w zakresie innowacyjności oraz działalności wspomagającej zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych, rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów oraz na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 10

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych;

2) podejmowanie podróży i wypraw badawczych oraz wycieczek naukowych w kraju i za granicą, a także wspieranie krajoznawstwa;

3) współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi oraz podmiotami gospodarczymi i osobami prywatnymi;

4) współpracę ze stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i zawodowymi oraz podmiotami i organizacjami gospodarczymi w kraju i za granicą w zakresie rozwoju nauki, dydaktyki i praktycznych zastosowań geografii;

5) organizowanie kongresów, konferencji, warsztatów itp. imprez o charakterze naukowym, praktycznym i dydaktycznym;

6) organizowanie wykładów oraz dyskusji naukowych i popularyzacyjnych, pokazów audiowizualnych oraz stosowanie innych form szerzenia wiedzy geograficznej;

7) wydawanie publikacji o charakterze naukowym, edukacyjnym, stosowanym i popularyzacyjnym;

8) gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliograficznych, kartograficznych, historycznych itp.;

9) organizowanie wystaw i przeglądów dorobku naukowego, zawodowego, dydaktycznego, itp.;

10) organizowanie konkursów, w tym olimpiad szkolnych oraz konkursów prac magisterskich i doktorskich w zakresie wiedzy geograficznej i powiązanych dziedzin (gospodarowania przestrzenią, ochrony środowiska itp.);

11) przygotowywanie fachowych opinii i ekspertyz dla władz i instytucji oraz podmiotów gospodarczych w zakresie zagadnień będącym przedmiotem geografii i jej zastosowań;

12) inicjowanie i tworzenie komisji, zespołów zainteresowań itp., a także pomoc w pracach studenckich i szkolnych kół naukowych geografii i dziedzin pokrewnych;

13) udzielanie rekomendacji i patronatów dla przedmiotów materialnych, usług, konferencji, inicjatyw itp. zgodnych z celami Towarzystwa.

§ 11

1. Towarzystwo, w tym jego Oddziały może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym na zasadach określonych w przepisach prawnych o działalności pożytku publicznego.

2. Cele Towarzystwa i cele pożytku publicznego mogą być realizowane w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności.

3. Przychód z prowadzenia działalności odpłatnej służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego, w tym realizacji celów statutowych Towarzystwa.

§ 12

Towarzystwo ma prawo nadawania odznaczeń i wyróżnień, w tym w szczególności godności Członka Honorowego PTG, Medalu PTG oraz odznak. Warunki i tryb przyznawania odznaczeń regulują odrębne wewnętrzne przepisy.

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) korespondentów,

3) Honorowych,

4) wspierających.

§ 14

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy, kto pragnie wnieść wkład swej pracy w urzeczywistnianie jego celów oraz będzie przestrzegał zasad postępowania, obowiązujących w Towarzystwie.

2. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba posiadająca obywatelstwo polskie (także mieszkająca za granicą) i posiadająca pełnię praw publicznych oraz pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Warunkiem członkostwa zwyczajnego Towarzystwa jest złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do danego Oddziału Towarzystwa, popartej przez dwóch członków wprowadzających (zwyczajnych lub honorowych).

4. Decyzję o przyjęciu na członka zwyczajnego Towarzystwa podejmuje odpowiedni Zarząd Oddziału, do którego złożono deklarację, o której mowa w §14 pkt 3.

§ 15

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa, z zastrzeżeniem § 20;

2) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowych, kursach, seminariach oraz innych imprezach i wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Towarzystwo;

3) działania w komisjach tematycznych oraz korzystania ze zbiorów Towarzystwa;

4) posiadania legitymacji Towarzystwa, o której mowa w § 8 pkt 3.

§ 16

Członek zwyczajny jest obowiązany:

1) przestrzegać zasad postępowania Towarzystwa, tj. w szczególności postanowień Statutu, regulaminów i uchwał jego Władz;

2) aktywnie uczestniczyć w działalności Towarzystwa oraz przyczyniać się do realizacji jego celów;

3) regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Delegatów;

4) przestrzegać norm i zasad etyki zawodowo-społecznej, w tym godnie reprezentować wspólnotę geograficzną.

 

§ 17

1. Członkostwo zwyczajne ustaje wskutek:

a) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego przez niego na piśmie Zarządowi Oddziału,

b) uchwały Zarządu Oddziału o skreśleniu z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres powyżej 1 roku, pomimo pisemnego upomnienia;

c) postanowienia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Towarzystwa;

d) uchwały Zarządu Oddziału w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;

2. Od orzeczenia o wykluczeniu z Towarzystwa w trybie §17, pkt. 1, ppkt c) i ppkt d) przysługuje prawo odwołania się, złożone na piśmie do Przewodniczącego Zarządu Głównego. Odwołanie to musi być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

 

§ 18

1. Osoby, które wystąpiły lub zostały skreślone z listy członków (tryb opisany w §17, pkt. 1, ppkt a) i ppkt b), mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie nie wcześniej, niż po upływie jednego roku od daty wystąpienia lub skreślenia, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich, przypadających na dzień ustania członkostwa.

2. Osoby skreślone z listy członków z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu (tryb opisany w §17, pkt. 1, ppkt d), mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie po upływie okresu kary i zatarcia wyroku.

§ 19

1. Członkiem korespondentem może być osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, mieszkająca w kraju lub za granicą. Pozostałe zasady przyjęcia i spełnienia warunków są takie same, jak dla członków zwyczajnych.

2. Członek korespondent posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnych i biernych praw wyborczych w Towarzystwie.

§ 20

1. Każdy członek zwyczajny, korespondent, wspierający i Honorowy może należeć do jednego terenowego Oddziału Towarzystwa oraz do jednego lub więcej Oddziałów tematycznych.

2. Procedura przyjęcia do kolejnego Oddziału jest taka sama, jak w przypadku pierwszego Oddziału.

3. Członek więcej niż jednego Oddziału:

a) płaci składki niezależnie w każdym Oddziale,

b) w sprawach związanych z działalnością Oddziału posiada bierne i czynne prawo wyborcze we wszystkich Oddziałach, ale nie może równocześnie pełnić tych samych funkcji, przewidzianych w § 51 Statutu (funkcje Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika oraz ich Zastępców w Zarządzie Oddziału);

c) w sprawach związanych z Władzami PTG (wymienionymi w § 27 pkt 1, w tym ustalaniem liczby mandatów na WZD) posiada bierne i czynne prawo wyborcze tylko w jednym z Oddziałów.

4. Osoba należąca do więcej niż jednego Oddziału PTG ma obowiązek złożyć odpowiednie oświadczenie do Zarządu Głównego PTG i stosownego Zarządu Oddziału w sprawie przynależności jej praw wyborczych, wskazanych w § 20, pkt 3, ppkt c). Oświadczenie, o którym mowa, powinno być złożone najpóźniej w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia każdej kadencji Władz PTG.

 

§ 21

1. Członkiem Honorowym PTG może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa szczególnie zasłużony na polu geografii i nauk pokrewnych lub w działalności na rzecz Towarzystwa.

2. Godność Członka Honorowego PTG nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego, w głosowaniu tajnym, większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.

3. Szczegółowy tryb i wymogi uzyskania Godności Członka Honorowego PTG określa wewnętrzny regulamin Towarzystwa.

4. Prawa i obowiązki Członka Honorowego PTG są takie same, jak członka zwyczajnego, z tym że:

a) jest on zwolniony z opłacania składki członkowskiej;

b) jeśli jest obywatelem polskim, ma prawo uczestnictwa z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu Delegatów bez procedury wyłaniania delegatów z Oddziałów.

5. Członkowie Honorowi, nieposiadający obywatelstwa polskiego, nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

6. Godności Członka Honorowego PTG może pozbawić Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego PTG lub Sądu Koleżeńskiego PTG w przypadku działania na szkodę Towarzystwa oraz w sytuacjach opisanych w §17, pkt 1, ppkt d).

 

§ 22

1. Członkowi szczególnie zasłużonemu dla PTG może być nadana godność Honorowego Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

2. Godność Honorowego Przewodniczącego PTG nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów PTG na wniosek Zarządu Głównego PTG, w głosowaniu tajnym, większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.

3. Prawa i obowiązki Honorowego Przewodniczącego PTG są takie same, jak Członka Honorowego PTG, z tym że ma on dodatkowo prawo do uczestniczenia w zebraniach Zarządu Głównego PTG z głosem doradczym.

§ 23

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Towarzystwa, która zadeklaruje systematyczne wsparcie pieniężne lub rzeczowe na cele działalności PTG.

2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny PTG, Zarząd Oddziału lub Komisja tematyczna PTG za zgodą ZG PTG na podstawie pisemnej deklaracji, zawierającej m.in warunki i tryb wsparcia. Deklaracja może mieć formę porozumienia lub umowy pomiędzy jednostką organizacyjną PTG i członkiem wspierającym.

 

§ 24

1. Członek wspierający ma te same prawa, co członek zwyczajny PTG, za wyjątkiem biernych i czynnych praw wyborczych.

2. Członek wspierający ma w szczególności prawo brać udział z głosem doradczym bezpośrednio lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela w zebraniach jednostek organizacyjnych, do których złożył deklarację lub zawarł porozumienie, o którym mowa w § 23 pkt. 2.

3. Członek wspierający ma prawo zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski oraz korzystać z poradnictwa w zakresie będącym przedmiotem działań PTG.

4. Członek wspierający zobowiązany jest regularnie wywiązywać się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegać uchwał i innych postanowień władz Towarzystwa.

§ 25

1. Członkostwo wspierające ustaje wskutek:

a) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa;

b) skreślenia z listy członków wspierających Towarzystwa z powodu niewywiązywania się z zadeklarowanej pomocy za okres przekraczający 1 rok;

c) działania na szkodę Towarzystwa, w tym podjęcia lub ujawnienia działalności, która nie licuje z etycznymi zasadami jego działalności;

d) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

2. Decyzję o ustaniu członkostwa wspierającego, o której mowa w § 25 pkt 1. ppkt b) i c), podejmuje jednostka organizacyjna PTG będąca adresatem deklaracji lub stroną porozumienia (o którym mowa w §23 pkt 2).

§ 26

1. Towarzystwo prowadzi aktualny rejestr członków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rejestr członków jest zgodny z prawem dotyczącym ochrony danych osobowych.

3. Za prowadzenie rejestru członków odpowiada Sekretarz Zarządu Głównego PTG.

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE PTG

§ 27

1. Władzami Towarzystwa są:

a) Walne Zgromadzenie Delegatów PTG,

b) Zarząd Główny PTG, w tym:

Przewodniczący PTG,

Prezydium Zarządu Głównego PTG,

c) Główna Komisja Rewizyjna PTG,

d) Sąd Koleżeński PTG,

2. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa wymienionych w § 27, pkt 1, ppkt b-d) trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

3. Członkowie wszystkich władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo, tj. nie pobierając za to wynagrodzenia.

 

A. WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PTG

§ 28

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 29

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się raz w roku.

2. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

a) uchwalanie programów działalności merytorycznej i organizacyjnej, w tym statutowej i finansowej Towarzystwa;

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

d) wybór Przewodniczącego oraz wybieralnych członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

e) podejmowanie uchwał w sprawie godności Członka Honorowego PTG i Honorowego Przewodniczącego PTG;

f) uchwalanie zmian statutu, w tym powoływanie Komisji Statutowej do opracowania tych zmian;

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich;

h) podejmowanie uchwał w innych sprawach zgłoszonych przez delegatów;

i) podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa.

 

§ 30

1. Zarząd Główny PTG najpóźniej na ostatnim posiedzeniu w kadencji Przewodniczącego PTG powołuje co najmniej 3-osobową Komisję Wyborczą ds. przeprowadzenia wyborów nowego Przewodniczącego PTG oraz ustala ostateczny termin zgłaszania kandydatów.

2. W skład Komisji mogą wchodzić członkowie PTG za wyjątkiem ustępujących i kandydujących na nową kadencję wybieralnych członków Zarządu Głównego PTG.

3. Kandydata na Przewodniczącego PTG, za jego pisemną zgodą, może zgłosić Komisji Wyborczej co najmniej 3 członków PTG.

4. Komisja Wyborcza, o której mowa w § 30, bezzwłocznie zawiadamia członków Zarządu Głównego PTG o zgłoszeniu kandydatów na Przewodniczącego PTG.

5. Przewodniczący Oddziałów PTG bezzwłocznie zawiadamiają delegatów Oddziałów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTG, na którym przewidziane są wybory, o kandydatach do funkcji Przewodniczącego PTG.

§ 31

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów (WZD) z głosem stanowiącym udział biorą:

a) delegaci Oddziałów wybrani na Walnym Zebraniu Członków Oddziału według klucza wyborczego, ustalonego każdorazowo przez Zarząd Główny (a jeśli nie, to według zasad obowiązujących w roku poprzednim);

b) członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

c) Członkowie Honorowi posiadający obywatelstwo polskie;

d) Honorowi Przewodniczący PTG.

2. W WZD mogą brać udział bez prawa głosowania inni zaproszeni członkowie Towarzystwa i goście. Prawo zapraszania ma Przewodniczący PTG oraz Prezydium ZG PTG.

 

§ 32

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed zwołaniem Zgromadzenia.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów (tj. bez wpływu na wynik głosowania głosów wstrzymujących się), z wyjątkiem przypadków, kiedy wymagana jest większość kwalifikowana opisana w innych miejscach w Statucie i przepisach wewnętrznych, w tym przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.

3. Uchwały w drugim terminie są podejmowane bez względu na liczbę obecnych delegatów.

4. W drugim terminie nie mogą być głosowane uchwały, do których potrzebna jest większość kwalifikowana opisana w innych miejscach w Statucie i przepisach wewnętrznych.

 

§ 33

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane celowo dla rozstrzygnięcia pilnych spraw Towarzystwa uchwałą Zarządu Głównego lub na wniosek: Głównej Komisji Rewizyjnej, 1/3 liczby Oddziałów lub 1/5 liczby członków Towarzystwa.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów musi zostać zwołane nie wcześniej niż w ciągu 20 dni i nie później, niż w ciągu trzech miesięcy od daty prawidłowo złożonego wniosku w tej sprawie.

B. ZARZĄD GŁÓWNY PTG

§ 34

1. Zarząd Główny PTG (ZG PTG) składa się z:

a) Przewodniczącego PTG – wybieranego w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Delegatów;

b) Przewodniczących Oddziałów PTG;

c) Przewodniczących Komisji tematycznych PTG;

d) Redaktora Naczelnego „Czasopisma Geograficznego”;

e) do 10 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów w odrębnym głosowaniu tajnym.

2. Jeżeli część funkcji wymienionych w pkt 1, ppkt a-e) pełni ta sama osoba, na te funkcje przypada łącznie tylko jedno miejsce i jeden głos w Zarządzie Głównym.

3. W przypadku zmniejszenia składu ZG PTG w części wymienionej w pkt 1, ppkt e) z przyczyn od niego niezależnych, Prezydium ZG PTG ma prawo do wystąpienia do Zarządu Głównego o uzupełnienie składu i obsadzenie w drodze uchwały wakujących miejsc w liczbie do 3 osób w ciągu kadencji.

§ 35

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

b) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów;

c) inicjowanie problemowych i kierunkowych działań, zgodnych z celami statutowymi Towarzystwa;

d) uchwalanie i zatwierdzanie okresowych dokumentów działalności merytorycznej i finansowej, w tym sprawozdań, planów budżetu, bilansu i innych dokumentów finansowych, przewidzianych w odrębnych przepisach;

f) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Towarzystwa;

g) powoływanie i rozwiązywanie Komisji tematycznych Towarzystwa;

h) ustalanie zasad powoływania i zatwierdzanie składu osobowego członków Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej, a także zatwierdzanie regulaminów jego działalności;

h) ustalanie zasad polityki wydawniczej Towarzystwa oraz powoływanie redaktorów, komitetów redakcyjnych i rad programowych wydawnictw;

j) desygnowanie przedstawicieli Towarzystwa do rad nadzorczych spółek, których akcjonariuszem jest PTG;

k) uchwalanie i zatwierdzanie, w miarę potrzeb, regulaminów działalności Prezydium Zarządu Głównego PTG, Oddziałów PTG, Komisji tematycznych oraz innych regulaminów wewnętrznych;

l) przyznawanie wyróżnień i odznaczeń Towarzystwa, w tym Medalu PTG oraz występowanie o nadanie odznaczeń i wyróżnień państwowych lub honorowych innych organizacji;

m) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Towarzystwa;

n) podejmowanie uchwał w sprawie występowania Oddziałów terenowych z wnioskiem o rejestrację i otrzymanie osobowości prawnej;

2. Redaktorem naczelnym tytułu, o którym mowa w pkt 1, ppkt h), w których jedynym lub głównym wydawcą jest PTG, może być tylko członek PTG.

§ 36

1. Zebrania Zarządu Głównego zwołuje Przewodniczący PTG przynajmniej dwa razy w roku, o czym zawiadamia członków Zarządu Głównego co najmniej 30 dni przed planowanym terminem zebrania.

2. Przewodniczący PTG obowiązany jest zwołać zebranie Zarządu Głównego na żądanie 1/3 jego członków.

3. Uchwały Zarządu Głównego PTG są ważne, gdy zostaną uchwalone zwykłą większością głosów (tj. bez wpływu na wynik głosowania głosów wstrzymujących się), przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu Głównego PTG, w tym Przewodniczącego PTG lub co najmniej jednego z jego Zastępców oraz trzech innych członków Prezydium ZG PTG.

4. Decyzje dotyczące spraw finansowych mogą być podejmowane tylko w obecności Skarbnika lub jego Zastępcy.

C. PRZEWODNICZĄCY PTG

§ 37

1. Przewodniczący PTG jest najwyższą władzą wykonawczą i reprezentacyjną Towarzystwa.

2. Przewodniczący PTG w szczególności odpowiada za realizację uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów PTG i Zarządu Głównego PTG.

3. Do zadań Przewodniczącego należy:

a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i podejmowanie działań w jego imieniu, z zastrzeżeniem § 65;

b) kierowanie bieżącą działalnością PTG zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i zaleceniami władz PTG;

c) inicjowanie merytorycznej działalności Towarzystwa;

d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów PTG, posiedzeń Zarządu Głównego PTG i Prezydium ZG PTG oraz przewodniczenie im;

e) wspólnie ze Skarbnikiem ZG PTG zarządzanie majątkiem Towarzystwa;

f) rozstrzyganie przy podejmowaniu decyzji na posiedzeniach w razie równości głosów;

g) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Towarzystwa, z wyłączeniem Oddziałów posiadających osobowość prawną.

4. Przewodniczący PTG swoje uprawnienia może jednorazowo lub na czas określony przekazać jednemu z Zastępców, a w przypadku posiedzeń – także innym osobom.

5. Przewodniczący pełni funkcję najwyżej przez dwie kolejne kadencje. Nie ogranicza to kandydowania i wyboru tej samej osoby po upływie kolejnej kadencji.

D. PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTG

§ 38

1. Zarząd Główny PTG wybiera zwykłą większością głosów ze swego grona:

a) do 3 Zastępców Przewodniczącego PTG,

b) Sekretarza ZG PTG i jego Zastępcę,

c) Skarbnika ZG PTG i jego Zastępcę.

2. Osoby, o których mowa w pkt 1, ppkt a-c) wraz z Przewodniczącym PTG tworzą Prezydium Zarządu Głównego PTG, liczące do 8 osób.

3. Wybory osób, o których mowa w § 29, pkt 2, ppkt d) oraz § 34, pkt 1, ppkt e, tj. dotyczące 10 wybieralnych członków Zarządu Głównego, w tym do 8 członków Prezydium ZG PTG, są tajne i mogą być odrębne dla każdej z funkcji. Przewodniczący PTG ma prawo w pierwszej kolejności zaproponować kandydatów do pełnienia poszczególnych funkcji w Prezydium ZG PTG.

4. W głosowaniu dotyczącym wybieralnych członków ZG PTG do pełnienia funkcji w Prezydium ZG PTG dopuszczalne jest głosowanie blokowe na kilka funkcji spośród dowolnej liczby kandydatów w jednym lub kilku głosowaniach, pod warunkiem braku sprzeciwu członków ZG PTG biorących udział w głosowaniu.

5. Członkami Prezydium ZG PTG nie mogą być Przewodniczący oddziałów i inni członkowie Zarządu oddziałów oraz członkowie Komisji Rewizyjnych oddziałów, chyba że złożą deklarację bezzwłocznego ustąpienia z tych stanowisk.

§ 39

1. Prezydium Zarządu Głównego PTG kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami ZG PTG.

2. Członkowie Prezydium Zarządu Głównego PTG wykonują zadania według podziału obowiązków dokonanego przez Przewodniczącego i jego poleceń oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze Statutu PTG, uchwał i postanowień Walnego Zgromadzenia Delegatów PTG, Zarządu Głównego PTG i Prezydium ZG PTG, w tym regulaminów wewnętrznych.

3. W szczególności:

a) Skarbnik ZG PTG odpowiada za sprawy finansowe Towarzystwa, w tym kieruje i nadzoruje jego gospodarką finansową, a także sprawuje kontrolę nad terminowością przepływu i kompletnością dokumentacji finansowej, w tym sprawozdań;

b) Sekretarz ZG PTG odpowiada za sprawy organizacyjne Towarzystwa, w tym pełni nadzór nad prawidłową dokumentacją i raportowaniem działań oraz sprawuje kontrolę nad terminowym wykonywaniem zapisów prawno-administracyjnych, wynikających ze Statutu PTG oraz uchwał i postanowień władz Towarzystwa i regulaminów wewnętrznych;

c) Zastępcy wspomagają pracę Skarbnika i Sekretarza, a w czasie nieobecności przejmują ich obowiązki;

d) Zastępcy wspomagają pracę Przewodniczącego PTG, w tym w szczególności dzielą się odpowiedzialnością w zakresie nadzoru i bieżącej współpracy z Oddziałami PTG oraz z Komisjami tematycznymi PTG.

§ 40

2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego PTG są ważne, gdy zostaną uchwalone zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu wybieranego w ramach Zarządu Głównego (zgodnie z § 29, pkt 1, ppkt 4), w tym Przewodniczącego PTG lub jednego z jego Zastępców.

3. Posiedzenia Prezydium ZG PTG odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.

E. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA PTG

§ 41

1. Główna Komisja Rewizyjna (GKR) wybierana jest w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTG, w składzie pięciu osób, które w ciągu miesiąca od daty wyboru, spośród siebie wybierają Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.

2. Członkowie GKR nie mogą być członkami innych władz Towarzystwa wymienionych w § 27, pkt 1, a także władz Oddziałów, Komisji i innych jednostek organizacyjnych PTG.

3. Uchwały GKR są ważne, gdy zostaną uchwalone zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Komisji, w tym jednej z dwóch osób: Przewodniczącego, jego Zastępcy lub Sekretarza.

4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 42

1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, a następnie składa odpowiednie sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów.

2. GKR ma prawo wystąpienia do Zarządu Głównego z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.

3. GKR nadzoruje działalność Komisji Rewizyjnych Oddziałów, a w przypadku Oddziałów bez Komisji Rewizyjnych – także nad działalnością Zarządów Oddziałów.

4. Członkowie GKR mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego PTG oraz Prezydium ZG PTG z głosem doradczym.

 

F. SĄD KOLEŻEŃSKI PTG

§ 43

1. Sąd Koleżeński PTG (SK) wybierany jest w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTG, w składzie 5 osób, które w ciągu miesiąca od daty wyboru wybierają spośród siebie Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.

2. Członkiem Sądu Koleżeńskiego może być osoba nie pełniąca żadnych innych funkcji we władzach PTG i jego jednostek organizacyjnych (Oddziałów, Komisji, itd.) oraz będąca członkiem PTG z co najmniej 3-letnim stażem.

 

§ 44

1. Sąd Koleżeński rozpatruje spory wynikłe między członkami w obrębie Towarzystwa na wniosek dowolnej jednostki organizacyjnej, członka lub grupy członków PTG.

2. Orzeczenia SK są ważne, gdy zostaną uchwalone większością głosów, przy obecności co najmniej trzech jego członków, w tym co najmniej jednej z trzech osób: Przewodniczącego, jego Zastępcy lub Sekretarza.

3. Od orzeczenia SK przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów PTG.

4. Sąd Koleżeński PTG składa coroczne sprawozdanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTG.

ROZDZIAŁ V. ODDZIAŁY PTG

§ 45

1. Towarzystwo może powoływać i rozwiązywać Oddziały PTG.

2. Oddziały PTG mają charakter terytorialny (terenowy) lub w uzasadnionych przypadkach tematyczny, związany z podziałem na bardziej wyspecjalizowane dziedziny badań geograficznych.

 

§ 46

1. Wniosek o powołanie Oddziału składa grupa co najmniej 20 osób, spełniających warunki wymienione w § 14, pkt 2, będących lub niebędących członkami PTG.

2. Oddziały PTG powoływane są przez Zarząd Główny PTG poprzez przyjęcie uchwały o powołaniu Oddziału.

3. Zarząd Oddziału może posługiwać się pieczęcią okrągłą z napisem: „Polskie Towarzystwo Geograficzne”. W środku pieczęci napis: „Oddział …”.

§ 47

1. Oddziały PTG mogą posiadać osobowość prawną, jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb Towarzystwa, a w szczególności jeżeli prowadzona przez Oddział działalność wymaga znacznej obsługi finansowo-księgowej.

2. Zgodę na rejestrację Oddziału z osobowością prawną wydaje Zarząd Główny PTG stosowną uchwałą.

3. Do gospodarowania majątkiem Oddziału z osobowością prawną stosuje się odpowiednio zapisy Statutu dotyczące władz Towarzystwa, w tym Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. W tym do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w imieniu Oddziału posiadającego osobowość prawną upoważnieni są Przewodniczący i Skarbnik Oddziału, a w razie ich nieobecności osoby pisemnie upoważnione przez Zarząd Oddziału.

4. Rozwiązanie Oddziału posiadającego osobowość prawną może nastąpić poprzez stosowną uchwałę Zarządu Głównego PTG. Może to nastąpić w szczególności wskutek zaprzestania działalności Oddziału.

6. W przypadku rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, przeprowadza się jej likwidację. Majątek pozostały po likwidacji pozostaje majątkiem stowarzyszenia.

7. W przypadku gdy działalność Oddziału posiadającego osobowość prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub statutu Towarzystwa, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego w tej jednostce.

§ 48

1. Władzami Oddziału są:

a) Walne Zebranie Członków Oddziału,

b) Zarząd Oddziału,

c) Komisja Rewizyjna Oddziału.

2. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału, które może być zwyczaje lub nadzwyczajne.

§ 49

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z celami Statutu oraz uchwałami i postanowieniami Walnego Zgromadzenia Delegatów PTG, Zarządu Głównego PTG i Prezydium ZG PTG;

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

4) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

5) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów, zgodnie z zasadami wyborczymi przyjętymi przez Zarząd Główny PTG.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału odbywa się raz w roku.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zebrania.

 

§ 50

1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału z głosem decydującym udział biorą wszyscy członkowie, a z głosem doradczym zaproszeni goście.

2. Prawo do zaproszenia gości ma Przewodniczący Oddziału, Zarząd Oddziału lub grupa 3 członków Oddziału.

3. Uchwały Walnego Zebrania są ważne, gdy zostaną uchwalone zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych członków.

 

§ 51

1. Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego wybieranego w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków Oddziału na okres 4 lat oraz od 4 do 6 członków wybieranych również w odrębnym tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków Oddziału na okres 4 lat.

2. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika. W miarę potrzeb mogą być wybrani Zastępcy Sekretarza i Skarbnika oraz drugi Zastępca Przewodniczącego.

3. W razie potrzeby uzupełnienie składu Zarządu Oddziału odbywa się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków w drodze tajnych wyborów, do ważności których ma zastosowanie § 50, pkt 3.

§ 52

1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

a) reprezentowanie Oddziału, z zastrzeżeniem § 65;

b) opracowywanie programów działalności, planu wydatków i dochodów oraz sprawozdań z działalności statutowej i finansowej, a następnie przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków Oddziału oraz Zarządowi Głównemu PTG;

c) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału;

d) wykonywanie uchwał Walnych Zgromadzeń Delegatów PTG i Walnych Zebrań Członków Oddziału oraz uchwał i postanowień Zarządu Głównego PTG i Prezydium PTG;

e) przedkładanie Zarządowi Głównemu PTG protokołów Walnych Zebrań Członków Oddziału i sprawozdań Komisji Rewizyjnej Oddziału;

f) przedkładanie Zarządowi Głównemu PTG postulatów uchwalonych przez Walne Zebrania Członków Oddziału, wniosków o nadanie godności Członka Honorowego, innych odznaczeń i wyróżnień oraz wniosków o wykluczenie z grona członków Towarzystwa;

g) w miarę potrzeb powoływanie i nadzorowanie działalności sekcji tematycznych i kół terenowych.

2. Oddział może posiadać własne wewnętrzne uregulowania i zasady prowadzenia działalności, zgodne z obowiązującymi przepisami o stowarzyszeniach i Statutem PTG, w tym dotyczące działalności wydawniczej i konferencyjnej, własnych wyróżnień, itp., które podlegają akceptacji przez Zarząd Główny PTG.

3. Uchwały Zarządu Oddziału są ważne, gdy zostaną uchwalone zwykłą większością głosów (tj. bez wpływu na wynik głosowania głosów wstrzymujących się), przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu Oddziału, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

4. Decyzje dotyczące spraw finansowych Oddziału mogą być podejmowane tylko w obecności Skarbnika lub jego Zastępcy.

§ 53

1. Oddziały mogą powoływać Sekcje tematyczne.

2. Sekcje tematyczne Oddziałów współdziałają z Komisjami tematycznymi PTG, o ile takie istnieją w odpowiednich specjalnościach.

3. W skład Sekcji wchodzą członkowie Towarzystwa z terenu objętego działalnością Oddziału, którzy zgłoszą chęć brania udziału w ich pracach.

4. Członkowie Sekcji wybierają spośród swego grona Przewodniczącego i w miarę potrzeb Sekretarza.

§ 54

1. Komisje Rewizyjne Oddziałów liczą 3 członków. Odnośnie zasad ich działalności i ważności uchwał mają zastosowanie przepisy dotyczące Głównej Komisji Rewizyjnej.

2. Powołanie Komisji Rewizyjnej ma charakter obligatoryjny w przypadku Oddziałów z osobowością prawną i fakultatywny w przypadku pozostałych Oddziałów.

3. W przypadku, gdy Komisja Rewizyjna nie zostaje powołana w Oddziale, jej obowiązki pełni Główna Komisja Rewizyjna PTG.

 

§ 55

1. Zarząd Oddziału w trybie uchwały może powołać koło terenowe. W uchwale określone są: nazwa koła, jego siedziba oraz kwestie szczegółowe nie wymienione w Statucie PTG.

2. Członkowie kół terenowych na Walnym Zebraniu wybierają spośród swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

 

ROZDZIAŁ VI. KOMISJE TEMATYCZNE PTG

§ 56

1. Dla realizacji statutowych naukowych, aplikacyjnych i edukacyjnych celów działalności Towarzystwa, mogą być powoływane, przekształcane i rozwiązywane Komisje PTG o charakterze tematycznym, związanym ze specyfiką organizacyjną, metodologiczną, przedmiotową i problemową geografii, w tym jej związków z naukami pokrewnymi.

2. Komisje PTG mogą być powoływane i przekształcane w celu:

a) skupienia i integracji geografów oraz specjalistów pokrewnych w określonych dziedzinach, dyscyplinach i specjalnościach naukowych;

b) inicjowania, organizowania i prowadzenia badań naukowych w ramach określonej tematyki badawczej;

c) upowszechniania wiedzy i promowania dorobku naukowo-badawczego w danym zakresie tematycznym;

d) pogłębiania i rozwiązywania konkretnych problemów naukowych, edukacyjnych i popularyzacyjnych.

3. Komisja opiera się na pracy społecznej jej członków, a ewentualne działania finansowe są rozliczane przez Zarząd Główny PTG lub Oddziały PTG.

 

§ 57

1. Komisję PTG powołuje Zarząd Główny PTG na czas określony lub nieokreślony na wniosek Władz PTG, wymienionych w § 27, pkt 1, ppkt a-b) (tj. Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarządu Głównego PTG, w tym Przewodniczącego i Prezydium ZG PTG) lub na wniosek grupy co najmniej 7 członków PTG.

2. Zarząd Główny PTG może wyznaczyć osobę-członka Towarzystwa do organizacji Komisji w danym zakresie tematycznym.

 

§ 58

1. Członkiem Komisji może zostać każdy członek PTG, który jest zainteresowany aktywnym udziałem merytorycznym i organizacyjnym w danym zakresie tematycznym.

2. O przyjęciu do Komisji decyduje Zarząd Komisji, a w przypadku jego braku – Przewodniczący Komisji.

§ 59

1. Komisja PTG liczy co najmniej 7 osób-członków PTG.

2. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji, a w miarę potrzeb Sekretarza, Zastępcę Przewodniczącego i Członków Zarządu Komisji, którzy łącznie tworzą Zarząd Komisji.

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczącego Komisji może wskazać Zarząd Główny PTG.

4. W przypadku Komisji liczących więcej niż 20 członków, możliwe jest tworzenie Sekcji tematycznych.

5. Funkcje w Komisji nie przekształconej w Oddział mogą być sprawowane przez osoby pełniące już inne funkcje w PTG, z wyłączeniem Głównej Komisji Rewizyjnej PTG.

6. Członek PTG może być Przewodniczącym tylko jednej Komisji tematycznej.

§ 60

1. Do kompetencji Zarządu Komisji należy:

a) opracowywanie programów oraz sprawozdań z działalności, a następnie przedkładanie ich w systemie rocznym Zarządowi Głównemu PTG;

b) zwoływanie posiedzeń Komisji, nie rzadziej niż jeden raz w roku;

c) przedkładanie Zarządowi Głównemu PTG postulatów uchwalonych przez Komisję;

d) wykonywanie uchwał i postanowień Walnego Zgromadzenia Delegatów PTG, Zarządu Głównego PTG i Prezydium PTG;

e) składanie Zarządowi Głównemu PTG wniosków o odznaczenia i wyróżnienia, zgodnych ze Statutem PTG;

f) w miarę potrzeb powoływanie i nadzorowanie działalności Sekcji tematycznych w zakresie działalności Komisji;

g) w miarę potrzeb pozyskiwanie środków na działalność, w tym w trybie ubiegania się o dotacje, granty, darowizny itd. za pośrednictwem i przy obsłudze finansowo-księgowej Zarządu Głównego PTG lub Oddziałów PTG.

2. Uchwały Zarządu Komisji są ważne, gdy zostaną uchwalone zwykłą większością głosów (tj. bez wpływu na wynik głosowania głosów wstrzymujących się), przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu Komisji, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

3. W przypadku Komisji PTG, w których nie ma Zarządu, uchwały i postanowienia są podejmowane zwykłą większością głosów przez wszystkich członków Komisji, a kompetencje wykonawcze wymienione w pkt 1 przynależą Przewodniczącemu Komisji.

§ 61

1. Komisja może posiadać własne wewnętrzne uregulowania i zasady prowadzenia działalności, zgodne z obowiązującymi przepisami o stowarzyszeniach i Statutem PTG, w tym dotyczące trybu naboru lub powoływania członków, wyboru władz Komisji, działalności wydawniczej i konferencyjnej, własnych wyróżnień, itp.

2. Wewnętrzne uregulowania i zasady prowadzenia działalności podlegają akceptacji przez Zarząd Główny PTG.

3. Komisja może posługiwać się pieczęcią z napisem „Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja…”.

4. Komisja może posiadać własne logo, przy czym jego używanie jest wymagane równocześnie z godłem PTG.

 

§ 62

1. W uzasadnionych przypadkach, Komisja może starać się o przekształcenie w Oddział PTG.

2. Decyzję o przekształceniu Komisji w Oddział podejmuje Zarząd Główny PTG zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ VII. MAJĄTEK PTG

 

§ 63

1. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności (w tym: wpływów z wydawnictw i zjazdów naukowych, seminariów, konferencji, szkoleń, wycieczek naukowych, środków pozyskanych w wyniku badań naukowych i ekspertyz), dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

2. Towarzystwo, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

 

§ 64

1. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu;

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 65

1. Do nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych Towarzystwa uprawnieni są łącznie Przewodniczący PTG i Skarbnik Zarządu Głównego PTG. W razie ich nieobecności uprawnienia takie mają dwaj członkowie Prezydium Zarządu Głównego PTG upoważnieni przez Zarząd Główny do reprezentowania Towarzystwa w sprawach finansowych.

2. Zarząd Główny PTG nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zobowiązań finansowych Oddziałów posiadających osobowość prawną, a zaciągniętych przez Zarządy i członków tych Oddziałów.

 

ROZDZIAŁ VIII. ZMIANA STATUTU

§ 66

1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2. Zmiany Statutu mogą być zgłaszane przez Komisję Statutową, Zarząd Główny PTG, Prezydium ZG PTG, grupę co najmniej 1/5 członków PTG.

3. Komisję Statutową PTG powołuje Walne Zgromadzenie Delegatów PTG.

4. Komisja Statutowa powinna liczyć od 3 do 5 członków, a w jej skład mogą wchodzić osoby, które są członkami PTG co najmniej 3 lata.

ROZDZIAŁ IX. ROZWIĄZANIE SIĘ TOWARZYSTWA

§ 67

Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.