Nabór kandydatek i kandydatów na UCZESTNIKÓW 45. WYPRAWY POLARNEJ IGF PAN DO POLSKIEJ STACJI POLARNEJ HORNSUND NA SPITSBERGENIE

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ogłasza nabór kandydatek i kandydatów na UCZESTNIKÓW 45. WYPRAWY POLARNEJ IGF PAN DO POLSKIEJ STACJI POLARNEJ HORNSUND NA SPITSBERGENIE

I. Kandydatów na nw. stanowiska w ramach grupy zimującej (całorocznej)
45. Wyprawy Polarnej IGF PAN:

Geofizyk

z doświadczeniem w dziedzinach elektroniki i/lub geofizyki;

Meteorolog

w szczególności z doświadczeniem w służbie meteorologicznej IMGW;

Specjalista ds. monitoringu środowiska / hydrochemik

w szczególności z doświadczeniem w pracy w laboratorium chemicznym,
w obsłudze chromatografu jonowego oraz w pracy w terenie;

Informatyk

z doświadczeniem w zakresie administrowania systemów Linux/Windows
i teleinformatyce/łączności internetowej;

Mechanik

w szczególności z umiejętnością obsługi agregatów prądotwórczych i silników
wysokoprężnych;

Konserwator

z doświadczeniem w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz napraw
i konserwacji instalacji sanitarnych, elektrycznych i konstrukcyjnych.

Okres pobytu grupy zimującej w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund:

Wyjazd: czerwiec 2022 r.; Powrót: lipiec 2023 r. 

II. Kandydatów na nw. stanowiska w ramach grupy letniej 45. Wyprawy
Polarnej IGF PAN:

Pracownik techniczny

w szczególności z umiejętnościami w zakresie robót ogólnobudowlanych,
stolarki, elektryki, hydrauliki i mechaniki;

Asystent terenowy

z doświadczeniem terenowym górskim i/lub motorowodnym;

Administrator Stacji

w szczególności z doświadczeniem w zakresie obsługi ruchu turystycznego
oraz znajomością języka angielskiego;

Kucharz

z praktyką w żywieniu zbiorowym;

Asystent kucharza

z praktyką w żywieniu zbiorowym.

Okres pobytu grupy letniej w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund:

Wyjazd: czerwiec 2022 r.; Powrót: wrzesień 2022 r. z wyjątkiem:

Kucharz wyjazd: kwiecień/maj 2022 r.; powrót: wrzesień 2022 r.


Dodatkowym atutem będzie posiadanie:

Patentów motorowodnych, zaświadczeń ukończenia kursów medycznych
(pierwsza pomoc, ratownictwo) i innych przydatnych uprawnień;

Doświadczenia terenowego (w szczególności zimowego górskiego);

Wszelkiego rodzaju uprawnień związanych z obsługą instalacji elektrycznych
(SEP), urządzeń mechanicznych (np. dźwigów HDS, ciągników, transporterów
PTS) oraz uprawnień spawalniczych;

Wszelkiego rodzaju umiejętności technicznych;

Znajomości języków obcych (w szczególności języka angielskiego).


Oferty należy przesyłać na adres
rekrutacja45@igf.edu.pl w terminie nie później
niż do dnia 22.11.2021 r. Oferty muszą zawierać co najmniej:

CV kandydata;

list motywacyjny;

oświadczenie kandydata o niefigurowaniu w Krajowym Rejestrze Karnym.


W ofercie należy wskazać nazwę stanowiska, którego dotyczy oferta.


W sprawie rozmowy kwalifikacyjnej przedstawiciele Instytutu skontaktują się tylko
z wybranymi kandydatami. Z zakwalifikowanymi uczestnikami 45. Wyprawy Polarnej
IGF PAN podpisywane będą umowy o pracę na czas określony, na warunkach
obowiązujących w IGF PAN.Do składanych ofert należy dołączyć następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii
Nauk, ul. Księcia Janusza 64, 01452 Warszawa, w celach rekrutacyjnych na
zasadach określonych w „Klauzuli informacyjnej do procesu rekrutacji”. Dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia
4 maja 2016 r.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych do celów przyszłych postępowań rekrutacyjnych”.Klauzula informacyjna do procesu rekrutacji

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji
jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (01452), przy
ul. Księcia Janusza 64,

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem
email:
iod@ igf.edu.pl,
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania postępowań
rekrutacyjnych na uczestników Wypraw Polarnych IGF PAN na podstawie wyrażonej
zgody art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych RODO),

4) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,

5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres
nie dłuższy niż 5 lat,

6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych
osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia
danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji
prowadzonym przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w
Warszawie,

7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej
danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że
prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania
danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

Bliższe informacje na https://hornsund.igf.edu.pl/